Jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe?

Jako IKOSYSTEM Bartosz Makurat, w świetle prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób zgodny z przepisami.

Wyjaśnimy Państwu w jaki sposób robimy to zgodnie w wymogami RODO - Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

 rodo.png

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest IKOSYSTEM Bartosz Makurat, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28A

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Jako administrator danych osobowych informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:

 1. Poprawne świadczenie wyszczególnionych w umowie usług, przez np. usuwanie awarii i upewnianie się, że usługa działa prawidłowo,
 2. Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa reklamacje w trybie przewidzianym przepisami czy też zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 4. Dochodzenie Państwa oraz naszych roszczeń,
 5. Działania marketingu bezpośredniego, o ile wyrażą Państwo na to zgodę,
 6. Analizy statystycznej na potrzeby wewnętrzne marketingu jak i rozwoju naszych produktów oraz usług,
 7. Weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej.

Jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub odbiorców danych, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zawierając z nami umowę abonamentową będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu.

Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Jakie dane zbieramy?

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy gromadzone przez ADO to:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres zamieszkania oraz adres wykonywania usługi,
 3. Numer ewidencyjny PESEL,
 4. Nazwa, seria i numer dowodu osobistego,
 5. Telefon kontaktowy,
 6. E-mail (opcjonalnie).
 

Ponadto w przypadku firm są to odpowiednio:

 1. Nazwa firmy,
 2. Adres działalności oraz adres wykonywania usługi,
 3. NIP,
 4. Telefon kontaktowy,
 5. E-mail (opcjonalnie).

Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wymienionych powyżej są przetwarzane na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług.

 

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan lub Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe. Są to np.:

 1. Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową,
 2. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 3. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (instytucje płatnicze lub banki) – na przykład w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz.

Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowych.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Jako administrator danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych,
 2. Sprostowania przetwarzanych przez nas danych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych,
 4. Usunięcia przetwarzania danych,
 5. Przeniesienia danych do innego administratora,
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odpowiedni wniosek należy przekazać do naszego biura, pisząc na nasz adres: IKOSYSTEM Bartosz Makurat, 83-300 Kartuzy, Ul. Mściwoja II 28A.

 

Kontakt oraz dodatkowe informacje

Nasze dane adresowe: IKOSYSTEM Bartosz Makurat, 83-300 Kartuzy, Ul. Mściwoja II 28A.

Telefon: 661-506-394

E-mail: biuro@ikosystem.pl

Ponadto, dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.ikosystem.pl/danePytania, wątpliwości?

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Skonaktuj się z nami